BIDC รับรางวัล Baipo Business Award

ศูนย์ทันตกรรม BIDC รับรางวัล Baipo Business Award โดยสถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553 รางวัลนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่เห็นความสำคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความก้าวหน้า และประสบความสำเร็จ ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งจัดระบบของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของกิจการ

ศูนย์ทันตกรรม BIDC รับรางวัล Baipo Business Award ในฐานะบริษัทที่มีความโดดเด่นด้าน การมีคุณภาพของบริการ, การให้ความสำคัญแก่ผู้มารับบริการ และการสร้างตราสินค้า

ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในแต่ละด้าน จะได้รับการประกาศเกียรติคุณ Bai Po Business Awards by Sasin ที่มีที่มาจากตราสัญลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ รวมเข้ากับนามของสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ซึ่งเท่ากับเป็นการรับรองความดีเด่นของผู้ได้รับรางวัล ด้วยชื่อเสียง และภารกิจขององค์กรทั้งสองแห่งรวมกัน

จัดฟันที่นี้BIDC

ทันตแพทย์จัดฟัน ที่ ศูนย์ทันตกรรม BIDC เป็นสมาชิกของสมาคมต่อไปนี้ :

จัดฟันสยาม
จัดฟันชิดลม
คลินิกจัดฟันไหนดี
คุณหมอจัดฟันใส

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล

invisalign diamond provider

A title

Image Box text

ปรึกษาปัญหาจัดฟัน ดัดฟัน ฟรี !

เรามีทีมทันตแพทย์คุณวุฒิ ที่จะให้คำปรึกษาและตรวจสภาพการสบฟันก่อนการจัดฟันแบบใส โดยไม่คิดค่าปรึกษาจัดฟัน

ปรึกษาเราตอนนี้