Bangkok International Dental Center ได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น Prime Minister’s Export Award ประจำปี 2553

พิมพ์ฟันใหม่เท่าไหร่
จัดฟันแบบใส รัชดา7

ศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เช็นเตอร์ เป็นคลินิกทันตกรรมแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เราได้รับรางวัลในประเภท ผู้ให้บริการดีเด่น (Best Service Provider)ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาล / คลินิค)

รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award หรือ PM Export Award) ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทย ในตลาดโลก จัดให้มีขึ้นครั้งแรกในปี 2535 ในสมัยนายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน) โดยมีเป้าหมาย ที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้า และบริการที่มีผลงานดีเด่น ที่มีการริเริ่ม และพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับ ในตลาดโลก รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดี ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้สินค้าและบริการของไทย สามารถแข่งขันและสร้างตลาดต่างประเทศ ได้อย่างถาวร จึงได้กำหนดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การมอบรางวัล

ทำฟันหน้าเรียวจริงไหม

CEO of BIDC receives the Thai government’s highest prestigious Prime Minister’s Export Award from Thailand’s Prime Minster Abhisit Vejjajiva

ทำไมจัดฟันแพง

Bangkok International Dental Center (BIDC) on December 2010 issue of Passport To Suvannaphoum Magazine

ทำฟันรัชดา

ทันตแพทย์จัดฟัน ที่ ศูนย์ทันตกรรม BIDC เป็นสมาชิกของสมาคมต่อไปนี้ :

จัดฟันสยาม
จัดฟันชิดลม
คลินิกจัดฟันไหนดี
คุณหมอจัดฟันใส

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล

invisalign diamond provider

A title

Image Box text

ปรึกษาปัญหาจัดฟัน ดัดฟัน ฟรี !

เรามีทีมทันตแพทย์คุณวุฒิ ที่จะให้คำปรึกษาและตรวจสภาพการสบฟันก่อนการจัดฟันแบบใส โดยไม่คิดค่าปรึกษาจัดฟัน

ปรึกษาเราตอนนี้